What Is However In Tagalog

Posted on

If you are looking for the answer of what is however in tagalog, you’ve got the right page. We have approximately 8 FAQ regarding what is however in tagalog. Read it below.

ano ang limang pandama bakit mahalaga ang mga ito

What’s the meaning of these words: Probably, though, although, however,

Ask: What’s the meaning of these words: Probably, though, although, however, in spite of, despite of, actually, literally, definitely, absolutely. Try to type the meaning in to a Tagalog/Ingles.

ANSWER

PROBABLY – MARAHIL

THOUGH AND ALTHOUGH – BAGAMAN

HOWEVER – SUBALIT

IN SPITE OF AND DESPITE OF – SA KABILA NG

ACTUALLY – SA TOTOO LANG

LITERALLY – LITERAL

DEFINITELY – TIYAK

ABSOLUTELY – GANAP

SANA MAKATULONG PO

Answer:

Probably means most likely or in all likelihood.

probably-malamang

though-kahit na

Although and though meaning ‘in spite of’ Although and though both mean ‘in spite of something’

although- bagaman

however-used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict something that has been said previously

however– subalit

Despite and in spite of, despite what you may have heard, work identically in a sentence. In other words, these two prepositions, in spite of what you may have heard, are basically identical. In most cases, both mean “notwithstanding,” “even though,” or “regardless of.”

in spite of – kahit na

despite of – sa kabila ng

actually – talaga/as the truth or facts of a situation; really.

literally – litteral/in a literal manner or sense; exactly.

definitely-without doubt/ sigurado

absolutely- with no qualification, restriction, or limitation; totally./ganap na

Explanation:

pa brainliest po plsssss

SOMEONE PLEASE TRANSLATE THESE IN TAGALOG FOR ME – An

Ask: SOMEONE PLEASE TRANSLATE THESE IN TAGALOG FOR ME
– An increasing problem of great concern for academic institutions is the pervasiveness of cheating among students. Further compounding this problem is advancements in technology that have created new ways for students to engage in cheating. Despite a growing interest in technology-facilitated cheating, little is known about why students may employ electronic resources to cheat. However, Akers’ social learning theory offers one plausible explanation. Surveys were collected from a sample of 534 college students at a large southeastern university in order to quantify the prevalence and frequency of Internet-facilitated cheating. These surveys allowed for an exploration of factors associated with this form of cheating and a comparison between what we refer to as E-cheating and traditional forms of cheating. Results indicate that approximately 40% of students have engaged in some form of E-cheating in the last year. Social learning variables emerge as the strongest predictors of both the occurrence and frequency of E-cheating while self-control and strain variables have little effect.

– Academic dishonesty in the online cheating environment of distance education learning has gained traction in the past decade. By a few simple keystrokes, students can find a wide array of online services for hire to write research papers, complete homework assignments, or enroll on behalf of the student on record to take the entire online course. While institutions in higher education have seen online learning as a vehicle to increase student enrollments adding to their bottom line, the number of Internet cheating companies to support academic dishonesty has also increased sustainability. Students have many options when it comes to receiving unethical assistance in the online class environment. Rowe (2010) cited three common methods students used to cheat in online courses. Students wait to take their assessment so they could get answers from others, students retook assessments based on false claims and students received unauthorized assistance during exams (Rowe, 2010). There are many more options to cheat online. Students wait for answers, claim fraudulent error messages, collusion, essay plagiarism and buying answers.
Challenges dealing with academic dishonesty in the online area have become more rampant, leaving faculty and college administrators at odds how to prevent such behavior in both traditional and online classes.

– There has been substantial research in the area of student cheating in traditional face-to-face classes but much less on cheating using technology often termed “e-cheating.” With the increased offering of online courses to provide students with greater flexibility, concerns regarding academic integrity arise. The authors have utilized a biannual survey to gather information on student cheating in both traditional and online courses. This paper summarizes the results of the authors’ surveys for the past five years. Findings show that the most common type of cheating activity reported by students is the downloading of Internet papers and representing them as the student’s own work. In addition, students report that they believe that other students cheat more on homework problems as compared to exams, term papers, and Internet projects. The most troubling finding for educators, however, is that e-cheating appears to be on the rise.

Answer:

Ang isang pagtaas ng problema ng labis na pag-aalala para sa mga institusyong pang-akademiko ay ang paglaganap ng pandaraya sa mga mag-aaral. Ang karagdagang pagsasama-sama sa problemang ito ay mga pagsulong sa teknolohiya na lumikha ng mga bagong paraan para sa mga mag-aaral na makisali sa pandaraya. Sa kabila ng lumalaking interes sa pandaraya na pinadali ng teknolohiya, kaunti ang nalalaman tungkol sa kung bakit maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng elektronikong mapagkukunan upang manloko. Gayunpaman, nag-aalok ang teorya ng panlipunan ng pagkatuto ni Akers ng isang makatuwirang paliwanag. Ang mga survey ay nakolekta mula sa isang sample ng 534 mga mag-aaral sa kolehiyo sa isang malaking timog-silangan na unibersidad upang masukat ang pagkalat at dalas ng pandaraya na pinadali ng Internet. Pinapayagan ng mga survey na ito ang isang paggalugad ng mga salik na nauugnay sa ganitong uri ng pandaraya at isang paghahambing sa pagitan ng tinutukoy namin bilang E-cheating at tradisyunal na mga paraan ng pandaraya. Ipinapahiwatig ng mga resulta na humigit-kumulang na 40% ng mga mag-aaral ang nakatuon sa ilang anyo ng E-cheating sa nakaraang taon. Ang mga variable ng pagkatuto sa lipunan ay lumalabas bilang pinakamalakas na tagahula ng parehong paglitaw at dalas ng E-cheating habang ang mga variable ng pagpipigil sa sarili at pilay ay may maliit na epekto.

– Ang kawalan ng katapatan sa akademiko sa online na pandaraya na kapaligiran ng pag-aaral ng distansya sa edukasyon ay nakakuha ng lakas sa nakaraang dekada. Sa pamamagitan ng ilang simpleng mga keystroke, ang mga mag-aaral ay makakahanap ng isang malawak na hanay ng mga serbisyong online para sa pag-upa upang magsulat ng mga papel sa pagsasaliksik, kumpletuhin ang takdang aralin sa bahay, o magpatala sa ngalan ng mag-aaral na naitala upang makuha ang buong kurso sa online. Habang ang mga institusyon sa mas mataas na edukasyon ay nakita ang pag-aaral sa online bilang isang sasakyan upang madagdagan ang mga pagpapatala ng mag-aaral na nagdaragdag sa kanilang pangunahin, ang bilang ng mga kompanya ng pandaraya sa Internet upang suportahan ang hindi katapatan sa akademiko ay tumaas din ng pagpapanatili. Ang mga mag-aaral ay may maraming mga pagpipilian pagdating sa pagtanggap ng hindi etikal na tulong sa kapaligiran sa klase sa online. Binanggit ni Rowe (2010) ang tatlong karaniwang pamamaraan na ginamit ng mga estudyante upang manloko sa mga kurso sa online. Naghihintay ang mga mag-aaral na kunin ang kanilang pagtatasa upang makakuha sila ng mga sagot mula sa iba, muling kunin ng mga mag-aaral ang mga pagtatasa batay sa maling mga pag-angkin at ang mga mag-aaral ay nakatanggap ng hindi pinahihintulutang tulong sa panahon ng mga pagsusulit (Rowe, 2010). Maraming iba pang mga pagpipilian upang mandaya online. Naghihintay ang mga mag-aaral ng mga sagot, inaangkin ang mga mapanlinlang na mensahe ng error, sabwatan, plagiarism ng sanaysay at pagbili ng mga sagot.

Ang mga hamon sa pagharap sa hindi katapatan sa pang-akademiko sa lugar ng online ay naging mas laganap, na iniiwan ang mga tagapamahala ng kolehiyo at kolehiyo na magkalaban kung paano maiiwasan ang gayong pag-uugali sa parehong tradisyonal at online na mga klase.

– Nagkaroon ng malaking pananaliksik sa lugar ng pandaraya ng mag-aaral sa tradisyonal na mga klase nang harapan ngunit higit na mas mababa sa pandaraya gamit ang teknolohiya na madalas na tinatawag na “e-cheating.” Sa pagtaas ng alok ng mga online na kurso upang maibigay ang mga mag-aaral na may higit na kakayahang umangkop, lumitaw ang mga alalahanin tungkol sa integridad ng akademiko. Gumamit ang mga may-akda ng isang biannual survey upang makakalap ng impormasyon sa pagdaraya ng mag-aaral sa parehong tradisyonal at online na mga kurso. Ang papel na ito ay nagbubuod ng mga resulta ng mga survey ng mga may-akda sa nakaraang limang taon. Ipinapakita ng mga natuklasan na ang pinakakaraniwang uri ng aktibidad na pandaraya na iniulat ng mga mag-aaral ay ang pag-download ng mga papel sa Internet at kinakatawan ang mga ito bilang sariling gawa ng mag-aaral. Bilang karagdagan, iniulat ng mga mag-aaral na naniniwala silang iba pang mga mag-aaral ay nanloko sa mga problema sa takdang aralin kumpara sa mga pagsusulit, term paper, at proyekto sa Internet. Ang pinaka-nakakagambalang paghahanap para sa mga nagtuturo, gayunpaman, ay ang e-cheating ay lilitaw na nasa

Explanation:

thank me later

Answer:

Ang isang pagtaas ng problema ng labis na pag-aalala para sa mga institusyong pang-akademiko ay ang paglaganap ng pandaraya sa mga mag-aaral. Ang karagdagang pagsasama-sama sa problemang ito ay mga pagsulong sa teknolohiya na lumikha ng mga bagong paraan para sa mga mag-aaral na makisali sa pandaraya. Sa kabila ng lumalaking interes sa pandaraya na pinadali ng teknolohiya, kaunti ang nalalaman tungkol sa kung bakit maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng elektronikong mapagkukunan upang manloko. Gayunpaman, nag-aalok ang teorya ng panlipunan ng pagkatuto ni Akers ng isang makatuwirang paliwanag. Ang mga survey ay nakolekta mula sa isang sample ng 534 mga mag-aaral sa kolehiyo sa isang malaking timog-silangan na unibersidad upang masukat ang pagkalat at dalas ng pandaraya na pinadali ng Internet. Pinapayagan ng mga survey na ito ang isang paggalugad ng mga salik na nauugnay sa ganitong uri ng pandaraya at isang paghahambing sa pagitan ng tinutukoy namin bilang E-cheating at tradisyunal na mga paraan ng pandaraya. Ipinapahiwatig ng mga resulta na humigit-kumulang na 40% ng mga mag-aaral ang nakatuon sa ilang anyo ng E-cheating sa nakaraang taon. Ang mga variable ng pagkatuto sa lipunan ay lumalabas bilang pinakamalakas na tagahula ng parehong paglitaw at dalas ng E-cheating habang ang mga variable ng pagpipigil sa sarili at pilay ay may maliit na epekto

Ang kawalan ng katapatan sa akademiko sa online na pandaraya na kapaligiran ng pag-aaral ng distansya sa edukasyon ay nakakuha ng lakas sa nakaraang dekada. Sa pamamagitan ng ilang simpleng mga keystroke, ang mga mag-aaral ay makakahanap ng isang malawak na hanay ng mga serbisyong online para sa pag-upa upang magsulat ng mga papel sa pagsasaliksik, kumpletuhin ang takdang aralin sa bahay, o magpatala sa ngalan ng mag-aaral na naitala upang makuha ang buong kurso sa online. Habang ang mga institusyon sa mas mataas na edukasyon ay nakita ang pag-aaral sa online bilang isang sasakyan upang madagdagan ang mga pagpapatala ng mag-aaral na nagdaragdag sa kanilang pangunahin, ang bilang ng mga kompanya ng pandaraya sa Internet upang suportahan ang hindi katapatan sa akademiko ay tumaas din ng pagpapanatili. Ang mga mag-aaral ay may maraming mga pagpipilian pagdating sa pagtanggap ng hindi etikal na tulong sa kapaligiran sa klase sa online. Binanggit ni Rowe (2010) ang tatlong karaniwang pamamaraan na ginamit ng mga estudyante upang manloko sa mga kurso sa online. Naghihintay ang mga mag-aaral na kunin ang kanilang pagtatasa upang makakuha sila ng mga sagot mula sa iba, muling kunin ng mga mag-aaral ang mga pagtatasa batay sa maling mga pag-angkin at ang mga mag-aaral ay nakatanggap ng hindi pinahihintulutang tulong sa panahon ng mga pagsusulit (Rowe, 2010). Maraming iba pang mga pagpipilian upang mandaya online. Naghihintay ang mga mag-aaral ng mga sagot, inaangkin ang mga mapanlinlang na mensahe ng error, sabwatan, plagiarism ng sanaysay at pagbili ng mga sagot.

Ang mga hamon sa pagharap sa hindi katapatan sa pang-akademiko sa lugar ng online ay naging mas laganap, na iniiwan ang mga tagapamahala ng kolehiyo at kolehiyo na magkalaban kung paano maiiwasan ang gayong pag-uugali sa parehong tradisyonal at online na mga klase.

Nagkaroon ng malaking pananaliksik sa lugar ng pandaraya ng mag-aaral sa tradisyonal na mga klase nang harapan ngunit higit na mas mababa sa pandaraya gamit ang teknolohiya na madalas na tinatawag na “e-cheating.” Sa pagtaas ng alok ng mga online na kurso upang maibigay ang mga mag-aaral na may higit na kakayahang umangkop, lumitaw ang mga alalahanin tungkol sa integridad ng akademiko. Gumamit ang mga may-akda ng isang biannual survey upang makakalap ng impormasyon sa pagdaraya ng mag-aaral sa parehong tradisyonal at online na mga kurso. Ang papel na ito ay nagbubuod ng mga resulta ng mga survey ng mga may-akda sa nakaraang limang taon. Ipinapakita ng mga natuklasan na ang pinakakaraniwang uri ng aktibidad na pandaraya na iniulat ng mga mag-aaral ay ang pag-download ng mga papel sa Internet at kinakatawan ang mga ito bilang sariling gawa ng mag-aaral. Bilang karagdagan, iniulat ng mga mag-aaral na naniniwala silang ang ibang mga mag-aaral ay nanloko sa mga problema sa takdang aralin kumpara sa mga pagsusulit, term paper, at proyekto sa Internet. Ang pinaka-nakakagambalang paghahanap para sa mga nagtuturo, gayunpaman, ay ang e-cheating na lumalabas

DIRECTIONS Read each item carefully. Blacken the circle of the

Ask: DIRECTIONS Read each item carefully. Blacken the circle of the correct answer in the answer sheet. EARLY PHILIPPINE LITERATURE (an excerpt) by Dr. Lilla Quindoza-Santiago The early inhabitants of the Philippine archipelago had a native alphabet or syllabory which among the Tagalogs was called baybayin, an inscription akin to Sanskrit. It was through the baybayin that literary forms such as songs, riddles and proverbs, lyric and short poems as well as parts of epic poems were written. The bulk of these early literature however was just passed on through oral recitation and Incantation and were transcribed into the Roman alphabet only centuries later by Spanish chroniclers and other scholars. It is believed that replacement of the baybayin by the Roman alphabet must have obliterated a significant aspect of indigenous Philippine literature.

1. The excerpt above is an example of a/an…
A. Academic Writing C. Journalistic Writing B. Creative Writing D. Narrative Writing
2. As what can be inferred, the text inside the box is an excerpt of… A. Anecdote B. Diary C. Essay D. News
3. Which among the following statements is truthful based on the excerpt? A. Baybayin is a syllabary based from the Roman alphabet. B. Baybayin is related to Sanskit. C.Baybayin is a literary form. D. Baybayinis used by Spanish chroniclers in their communication. She’s so lucky. She’s a star. But she cries in her lonely heart thinking If there’s nothing missing in her life then why do these tears come at night? -Lucky, Britney Spears
4. The part of the lyrics “But she cries in her lonely heart”reveals the use of a characterization style called… A. Actions B. Effects C. Looks D. Speech
5. It can be inferred that the character can be described as… A. Baffled 8. Confused C. Melancholic D. Perplexed 6. Based on the lyrics inside the box the character is facing a conflict. A. Person against Person C. Person against Society B. Person against Self D. Person against Supernatural

NO SENSE ANSWER=REPORT​

Answer:

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.A

Explanation:

Yan Po ok ka na

ARTS 1. What nickname is given to MIMAROPA? A. The

Ask: ARTS
1. What nickname is given to MIMAROPA?
A. The Last Frontier
B. The Home of Sweet Mangoes
C. Summer Capital of the Philippines
D. Southern Tagalog Region of the Philippines
2. These indigenous people of Mindoro are known for their art and craft called ambahan.
A. Aetas B. Badjao C. Mangyan D. Tausug
3. This festival is named after the natives of Aklan. It is held every third Sunday of January in honor of the arrival of the Santo Niño as a gift from Ferdinand Magellan to the queen of Cebu.
A. Sinulog B. Sublian C. Ati-atihan D. Kadayawan
4. What does “kara” in Masskara mean?
A. Crowd B. Folks C. Face D. Body
5. This refers to the body tattoos of the native warriors in Leyte.
A. Subli B. Pintado C. Bodabil D. Babaylan
6. What does “Ati-atihan” mean?
A. “Make-believe Atis” C. “Make-peace everyone”
B. “Jesus Christ is born!” D. “To God be the glory!”
7. Why do the participants in the Pintados festival adorn their bodies with tattoos from head to toe with beautiful designs and incredible styles that look like armors?
A. It adds confidence to the participants.
B. Those designs do not have meaning at all.
C. To resemble the tattooed warriors of the pre-colonial times
D. Participants just want to express how expressive they are in painting such designs.
8. Why is Bacolod tagged as the “City of Smiles”?
A. because of their smiling masks
B. because of their colorful costumes during their street dancing
C. because the Negrenses in Bacolod always welcome their visitors with smiles
D. because the spectacular display of colors, beauty, and culture of the Negrenses make every
spectators smile
9. Which of the following festivals features the unique culture and colorful history of the Province of Leyte through a dance?
A. Pintados B. Kasadyaan C. Ati-atihan D. Pintados & Kasadyaan

10. What province celebrates Ati-atihan?
A. Aklan B. Cavite C. Davao D. Baguio
11. Why are the Hanunuo Mangyan very well known in Mindoro and the other nearby provinces?
A. Because they make bags
B. Because of their unique lifestyle
C. Because they create first-class baskets
D. Because they produce blankets made of animal skins
12. Which place in MIMAROPA is very well known in the production of marble?
A. Mindoro B. Marinduque C. Romblon D. Palawan
13. Where do the Mangyans in Mindoro originally carved their literary pieces and poems called ambahan?
A. wood B. bamboo sticks C. rocks D. caves
14. If you were to participate in the Ati-atihan festival, which of these phrases should you shout?
A. Pit Senior B. Tara na! C. Viva Nazareno! D. Hala Bira!
15. Your MAPEH teacher informed you about your Mask Making activity in Arts. She instructed you to bring crayons and oil pastels to color your mask. However, you thought of alternative natural dyes that could be found in your own homes. What could these be?
A. Glitters C. Leaves & stem of trees
B. San Francisco leaves & annatto/atsuete D. Food coloring & fruit juices

Answer:

1.?

2. c. mangyan

3. a.sinulog

4. c. face

5. b. pintados

6. a. (im not sure)

7, ?

8. b.

9. d

10. a.

11. ?

12. c.

13. ?

14. d

Explanation: youre welcome, im not sure with the others 😀

INTEGRATIVE ASSESSMENT 2 Most Essential Learning Competency: Employ a variety

Ask: INTEGRATIVE ASSESSMENT 2 Most Essential Learning Competency: Employ a variety of strategies for effective interpersonal communication (interview, dialogue, conversation) WHAT TO DO: Interview a special person in your life. Ask about his/her life growing up. 1. Who should be interviewed: Grandparents parents, uncles, aunts 2. Formulate your own questions 3. It should be in a video format. 4. Video should be 1 to 2 minutes long. 5. Use English in the interview. The person you are interviewing is the only one allowed to speak in Filipino, Tagalog, or any dialect. ANO ANG GAGAWIN: Mag-interview ng isang espesyal na tao sa buhay mo. Tanungin siya kung ano ang naging buhay niya habang lumalaki 1. Gumawa ng sarili mong mga tanong 2. Sino dapat ang interbyuhin: lolo, lola, mama, papa, tito, tita 3. Ikaw ang gumawa ng sarili mong mga tanong. 4. Ang video ay dapat 1 to 2 minutes ang haba. 5. English ang gamitin mo sa pag-interbyu. Ang iinterbyuhin lamang ang pwede mag Filipino, Tagalog, o kahit anong lenggwahe. Hindi po sasagutan ang table sa baba. Ito po ay gagamiting batayan upang bigyan kayo grado sa activity na ito. Excellent Good Fair Poor CRITERIA Content and The video Organization presentation includes The video presentation includes relevant elements and The video presentation lacks the relevant The video presentation does not include relevant required elements and information. relevant elements and information and it is presented in a elements and information, information. but it is not presented in a well-organized well-organized Work Quality and Effort The work done exceeds expectations. Maximum The work is done with good effort. Good effort is evident in the video presentation. Work is done with fair effort, but the quality is still not what is expected. It is evident that the work was rushed. Work is done with little effort and quality. It is evident that the work was rushed and thus incomplete. effort was put into the video presentation Style and Mechanics The video presentation The video presentation has great creativity and style. Viewers are WOWed. The video presentation is clear and logical but lacks some creativity and clarity and with a few mistakes. lacks style and creativity, however, it presents adequate information. The video presentation lacks a clear understanding of the subject matter, has many errors, and leaves out vital information. The presenter and presents the expected Presentation The presenter speaks clearly and shows mastery of the topic being presented. The information presented is complete. There are speaks clearly confusing moments during the presentation and the information shared is incomplete. No preparation was done and the presentation lacks expected information information.​

Answer:

Pumili ng tauhang naibigan sa mga kabanatang binasa at masining na

ilarawan ang mga ito. Gamitin ang diagram sa ibaba para sa inyong pagsagot. (5

puntos)

PAKI TRANSLATE PO SA TAGALOG – An increasing problem of

Ask: PAKI TRANSLATE PO SA TAGALOG

– An increasing problem of great concern for academic institutions is the pervasiveness of cheating among students. Further compounding this problem is advancements in technology that have created new ways for students to engage in cheating. Despite a growing interest in technology-facilitated cheating, little is known about why students may employ electronic resources to cheat. However, Akers’ social learning theory offers one plausible explanation. Surveys were collected from a sample of 534 college students at a large southeastern university in order to quantify the prevalence and frequency of Internet-facilitated cheating. These surveys allowed for an exploration of factors associated with this form of cheating and a comparison between what we refer to as E-cheating and traditional forms of cheating. Results indicate that approximately 40% of students have engaged in some form of E-cheating in the last year. Social learning variables emerge as the strongest predictors of both the occurrence and frequency of E-cheating while self-control and strain variables have little effect.

– Academic dishonesty in the online cheating environment of distance education learning has gained traction in the past decade. By a few simple keystrokes, students can find a wide array of online services for hire to write research papers, complete homework assignments, or enroll on behalf of the student on record to take the entire online course. While institutions in higher education have seen online learning as a vehicle to increase student enrollments adding to their bottom line, the number of Internet cheating companies to support academic dishonesty has also increased sustainability. Students have many options when it comes to receiving unethical assistance in the online class environment. Rowe (2010) cited three common methods students used to cheat in online courses. Students wait to take their assessment so they could get answers from others, students retook assessments based on false claims and students received unauthorized assistance during exams (Rowe, 2010). There are many more options to cheat online. Students wait for answers, claim fraudulent error messages, collusion, essay plagiarism and buying answers.
Challenges dealing with academic dishonesty in the online area have become more rampant, leaving faculty and college administrators at odds how to prevent such behavior in both traditional and online classes.

– There has been substantial research in the area of student cheating in traditional face-to-face classes but much less on cheating using technology often termed “e-cheating.” With the increased offering of online courses to provide students with greater flexibility, concerns regarding academic integrity arise. The authors have utilized a biannual survey to gather information on student cheating in both traditional and online courses. This paper summarizes the results of the authors’ surveys for the past five years. Findings show that the most common type of cheating activity reported by students is the downloading of Internet papers and representing them as the student’s own work. In addition, students report that they believe that other students cheat more on homework problems as compared to exams, term papers, and Internet projects. The most troubling finding for educators, however, is that e-cheating appears to be on the rise.

Ang isang pagtaas ng problema ng labis na pag-aalala para sa mga institusyong pang-akademiko ay ang paglaganap ng pandaraya sa mga mag-aaral. Ang karagdagang pagsasama-sama sa problemang ito ay mga pagsulong sa teknolohiya na lumikha ng mga bagong paraan para sa mga mag-aaral na makisali sa pandaraya. Sa kabila ng lumalaking interes sa pandaraya na pinadali ng teknolohiya, kaunti ang nalalaman tungkol sa kung bakit maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng elektronikong mapagkukunan upang manloko. Gayunpaman, nag-aalok ang teorya ng panlipunan ng pagkatuto ni Akers ng isang makatuwirang paliwanag. Ang mga survey ay nakolekta mula sa isang sample ng 534 mga mag-aaral sa kolehiyo sa isang malaking timog-silangan na unibersidad upang masukat ang pagkalat at dalas ng pandaraya na pinadali ng Internet. Pinapayagan ng mga survey na ito ang isang paggalugad ng mga salik na nauugnay sa ganitong uri ng pandaraya at isang paghahambing sa pagitan ng tinutukoy namin bilang E-cheating at tradisyunal na mga paraan ng pandaraya. Ipinapahiwatig ng mga resulta na humigit-kumulang na 40% ng mga mag-aaral ang nakatuon sa ilang anyo ng E-cheating sa nakaraang taon. Ang mga variable ng pagkatuto sa lipunan ay lumalabas bilang pinakamalakas na tagahula ng parehong paglitaw at dalas ng E-cheating habang ang mga variable ng pagpipigil sa sarili at pilay ay may maliit na epekto.

analyze the article then in 3-5 sentences, give your insights

Ask: analyze the article then in 3-5 sentences, give your insights about it.

Princess Urduja is a mere legend, and not a historical figure.

According to legend, the Filipino heroine Princess Urduja ruled an island called Tawalisi in the 14th century. She led a group of warrior women called Kinalakihan, or the Amazons, across battlefields, and was known for her kindness and intelligence. She is said to have taken no husband because she would only choose a man who was braver, wiser, and stronger than she was, and nobody had enough guts to try to beat her in battle. However, it’s also believed by many that Urduja actually existed — as there were records of her in the accounts of Moroccan traveler and scholar Ibn Battuta. A common theory is that Tawalisi was located in what is now known as Pangasinan, although common guesses for the princess’ native home also include Java, Cambodia, and China.

Lapu-Lapu killed Ferdinand Magellan.

Even first-graders know Lapu-Lapu, the ruler of Mactan who is also the first Philippine hero. He led his men to win the battle of Mactan against Portuguese colonizer Ferdinand Magellan (who probably preferred to be called “explorer” and, by the way, obviously did not “discover” the Philippines), and is usually said to have killed Magellan in the fight. The image may inspire nationalism, but the truth is, it’s impossible to tell whether Magellan did lose his life directly at the hands of Lapu-Lapu, who may be less young and vital than he is commonly depicted.

Jose Rizal wrote “Sa Aking Mga Kabata” in his childhood.

The poem “Sa Aking Mga Kabata,” written in Tagalog about embracing one’s native language, is often attributed to Dr. Jose Rizal, who supposedly wrote it when he was seven years old — “proof,” according to some, of his precocious nature and love of country. Historians such as Ambeth Ocampo, however, have researched and written in opposition of this, stating that there’s no evidence (whether it be a manuscript, a published byline, or an assertion from Rizal himself) supporting Rizal’s authorship of the work. In addition to this, Rizal did not have a strong enough command of Tagalog to match the fluency of the poem.

The viral love letter “Liham Para Kay Oryang” was written by Andres Bonifacio.

In 2015, the work of epistolary fiction “Liham Para Kay Oryang,” written by playwright Eljay Castro Deldoc as though it were a letter from Andres Bonifacio to his wife Gregoria de Jesus a few nights before he was killed, went viral on social media and reached far enough that people began to believe Bonifacio had actually written it. It was romantic and relayed the urgency of love and loss during wartime — but it was just the writer’s interpretation of historical events. On that note, a real poem written by Gregoria de Jesus, titled “Magmula, Giliw, Nang Ikaw ay Pumanaw,” was verified by the National Historical Commission of the Philippines. Talking about her grief over losing Bonifacio, it was copied by hand by her second husband Julio Nakpil, and is now on display in the Bahay-Nakpil museum.

Fernando Poe Sr. served as the model for the Oblation.

Commissioned for the University of the Philippines by then-president Rafael Palma and funded by the enrollees in 1935, the iconic statue known as the Oblation, or simply Oble, was created by Guillermo E. Tolentino and based on Rizal’s poem “Mi Ultimo Adios.” The symbol and touchstone of any UP campus is often said to have taken its physique from actor-director Fernando Poe, Sr., who was a UP student at the time of its creation; however, records show that Anastacio Caedo, a student assistant of Tolentino’s, and Caedo’s brother-in-law Virgilio Raymundo served as the models and references. Another fact that might not be all that well known? The original sculpture is located not in front of Quezon Hall along UP Diliman’s University Avenue, but instead inside Gonzales Hall.

The yo-yo was invented by ancient Filipinos.

It’s too simple to say the yo-yo was invented by a Filipino, and it’s almost impossible to determine its true origins: it traces its existence back to ancient Greece and arrived in Europe in the 1800s, long before it was trademarked and sold en masse in America. But in the late 1920s, a Filipino bellboy named Pedro Flores, who had traveled to the United States in hopes of studying law, innovated a stringing method that elevated the yo-yo from being a simple toy to the type we all know and can do tricks with today. He mass-produced his creation and established a yo-yo manufacturing company, but eventually sold the rights.

Answer:

I don’t know what do you say by bye ok done

1. Assume that you are an employee of a big

Ask: 1. Assume that you are an employee of a big company and you are expecting to be promoted as Director of the Marketing Department. Currently, as the Advertising Supervisor of the Marketing Department, five managers and two contractual (paid per hour) workers are working under you. According to the annual salary review of the company, you were given the flexibility to grant your employees a 3% salary increase; however, you are strongly considering to lower the amount. Doing so, you will ensure that your department’s expenses stay under budget and will send a message that you are able to control costs. What are the different factors (provide at least three) that you need to consider in making the final decision? How would you proceed?

2. As part of your final grade in this course, you are required to identify three classmates to be interviewed by the teacher in order to get a perspective on your overall performance. Your friend has offered to give you the best review if you agree to do the same for him/her. However, you know that your friend is not a very studious student, and his/her outputs are often below minimum standards. However, he/she is a good friend, and you would hate to upset him/her. What would you do?

3. You are a member of the panel to interview new applicants to the company. During the process, you are always looking at the experience and knowledge of the candidates as deciding factors for possible recruitment. One of the candidates, Mark, is highly recommended based on his work experience and technical knowledge. On the other hand, a candidate named John has subpar knowledge and irrelevant work experience. During the deliberation, your immediate manager told you that John is his nephew, giving you a hint that your immediate manager favored John over Mark. What would you do? Would you choose Mark or John? Why?

Pwede nyo rin eh tagalog ang mga sagot nyo​

Answer:

[tex]10 \ \ \ \ \ \ \ \ div \ \ \ div \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ = 1 \ \ \ \ \ \ \ sqrt[ < . = > 66 frac{3. \ \ \ \ \ \ \ \ { { \ \ \ = = = }^{2} }^{2} }{?} ]{?} [/tex]

Not only you can get the answer of what is however in tagalog, you could also find the answers of What’s the meaning, ARTS 1. What, DIRECTIONS Read each, INTEGRATIVE ASSESSMENT 2, and analyze the article.