How Vss Works

Posted on

If you are looking for the answer of how vss works, you’ve got the right page. We have approximately 3 FAQ regarding how vss works. Read it below.

engineering timelines peter rice

4. Ang damdaming namamayani sa tulang elehiya.A. galitB. lungkot5. Uri

Ask:
4. Ang damdaming namamayani sa tulang elehiya.
A. galit
B. lungkot
5. Uri ng tunggalian na nakikipaglaban ang tauhan sa lugar ng kanyang gi
A. tao vs. bagay
6. Tunggaliang kasangkot ang ibang tao?
B. tao vs. kalikasan
C. tao laban s
C. tao VSS
C. tạo VS
C. tao vs. lipun
A. tao laban sa bagay B. tao laban sa kalikasan
7. Uri ng tunggalian na sariling pag-iisip ang kalaban?
A. tao laban sa bagay B. tao laban sa kalikasan
C. tao laban
8. Uri ng tunggalian na nangyayari sa loob mismo ng tauhan.
A. tao vs bagay
B. tao vs kalikasan
9. Uri ng tunggalian na nakikipaglaban ang tauhan sa sama ng pana
A. tao vs bagay
B. tao vs kalikasan
10. Isang uri ng tulang liriko na nagpapahayag ng pagkalungkot dah
A. awit B. elehiya
C. soneto
11. Ang damdaming namamayani sa tulang elehiya.
C. tu
A.galit
B. lungkot
12. Nagpapaliwanag tungkol sa nadarama o niloloob.
C.
A. damdamin B. pahiwatig
musan ng Panginoon sa kanyang mga apostole
C.tagpuan D.tradisyon

pahelp​

Answer:

1A

2C

3D

4B

5a

Explanation:

higebjtshelp

Additional ActivitiesWhat is the WordDirections: Look for the words associated

Ask: Additional Activities
What is the Word
Directions: Look for the words associated with the levels of organization in all
directions including backwards and diagonal. The first one is done for you. Write
your answers on a separate sheet of paper.
T
YIT
M
1
CHALEILIM
T
ElMSIMU
BIC OMMUN
RTWAG/ORGANISTIS
EU O
RGANS ROS
L.
A
SIT LIMUL
SC VSS MD
SF
1
CILELLIO
PIO
PUL
A
T T
MKOA
NI TIP
!
RE
SHC
AIXITO
RCI Z
SIF
GCIG
EEHY
JICELL SOXY
1 TAS TA
SU
NINI BIWIT L
BC VIJRI
P
T T
NML
UBIOBX CEU E MODT
1
CITIULEIF
MPT NRV
CRIQSIL FWAPCSICS
LA AlSIT 1 SISUE
UE SWMIN 1
ATYTANINAHALEITISHALETHANIN
QFE EEY​

Answer:

hindi po maaayos ung word pa pic nalang po

1. Panuto: Tama o Mali: Isulat ng tama kung ang

Ask: 1. Panuto: Tama o Mali: Isulat ng tama kung ang pahayag ay totoo at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot
VSS WISH
5 3560515
sa patlang bago ng bilang.
DOBIO
TOOL S002161.d
823 AL
1. Si Heneral Wesley Meritt ang unang Gobernador-Militar na Amerikno sa Pilipinas.
Onitudin
sidis initial
2. Ang layunin ng pamahalaang-sibil na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang pagtatag ng yo
sariling pamahalaan.
nobis 5153.6
bV150
3. Maraming nagawa nag pamahalaang militar ng mga Amerikano sa Pilipinas.
Besud anon
4. Malayang makapagwagayway ng bandila ang mga Pilipino sa pamahalaang-sibil.
ces no 62
1-3535a
5. Si Heneral Howard Taft ang huling gobernador-sibil na Amerikano sa Pliipinas.
1-29nbyt 25168
6. Si Henry Allen Cooper ang may akda ng Philippine Organic Act 1902 o Batas ng Pilipinas, 1902.
om
nilac snosition
nama
bon
7. Ang pangulo ng Amerika sa panahon ng Komonwelt ay si Donald Trump.
8. Ang Asamblea ng Pilipinas ay binubuo ng mga Amerikanong umaalalay sa pagsasarili ng ating bansa.
badaodis on douis
9. Nang maitatag ang Asamblea ng Pilipinas, nagkaroon ang mga Pilipino ng pagkakataong makalahok
sa pamamalakad ng pamahalaan.
elle moins 303160615 3ns61 253 ans dools snicle
10. Hindi sinang-ayunan ni Woodrow Wilson ang maagang pagsasarili ng Pilipinas.
munt tanone Rilugan ang titik ng tamang sagot.
noblsas 25160
5758​

Answer:

1tama2mali3tama4mali5tama6tama7mali8tama9mali10tama

Not only you can get the answer of how vss works, you could also find the answers of Additional ActivitiesWhat is, 1. Panuto: Tama, and 4. Ang damdaming.